smartcon

BOZP

Home  >>  BOZP

Komplexné zabezpečenie služieb na mieru v oblasti BOZP:

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niktorých zákonov ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • úvodný odborný audit, prehliadka pracoviska, kontrola dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu nedostatkov.
 • pravidelné prehliadky pracovísk podľa zákona a periodické prehliadky podľa dohody
 • koordinátor bezpečnosti práce
 • prevencia úrazov a ostatných mimoriadnych udalostí
 • previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vykonávanie vstupných školení a metodicky riadiť vykonávanie opakovaných školení
 • evidencia a registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania, spracovanie potrebnej dokumentácie
 • zabezpečenie činnosti v oblasti poskytovania OOPP – osobných ochranných pracovných prostriedkov, vedenie súhrnnej evedencie a prehľad poskytovania OOPP príslušným zamestnancom
 • vykonávanie činností bezpečnostno – technickej služby v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa