smartcon

Civilná ochrana

Home  >>  Civilná ochrana

Komplexné zabezpečenie služieb na mieru v oblasti CO:

Čo požaduje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva??

  • Okamžite oznámiť mimoriadnu udalosť a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci kde pôsobia.
  • Vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zabezpečiť jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom.
  • Zriaďovať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia obvodného úradu.
  • V súlade s novelou zákona zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • Spôsobilou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.