smartcon

Ochrana pred požiarmi

Home  >>  Ochrana pred požiarmi

Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ukladá právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám zabezpečovať ochranu pred požiarmi. V prípade porušenia ustanovení uvedeného zákona môže Štátny požiarny dozor uložiť pokutu až do výšky 16500 €.

Komplexné zabezpečenie služieb na mieru v oblasti OPP:

 • technik požiarnej ochrany
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany podľa súčastnej legislatívy
 • organizovanie a plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi
 • zabezpečenie vykonávania previntivných protipožiarnych prehliadok
 • riadenie po odbornej stránke činnosť protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi
 • vypracovávanie správ, rozborov a informácii o stave ochrany pred požiarmi, o príčinách vzniknutých požiarov, navrhovanie príslušných opatrení a súhrnných správa pre štatutárne orgány
 • príprava, organizovanie a vyhodnocovanie cvičného požiarneho poplachu
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách a rekonštrukciách stavieb
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • plnenie ďalších úloh, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi
 • vypracovanie požiarnych evakuačných plánov podľa aktuálnej platnej legislatívy